Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 410/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki oraz wstrzymania robót budowlanych postanawia I. przyznać E. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka; II. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Do wniosku dołączono niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1) zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Ustalenie wystąpienia przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy z wysokością obciążeń finansowych związanych z postępowaniem (por. tezę 1 postanowienia NSA z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I GZ 153/08 - Legalis). Ponadto w przepadku przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. ustalenia wymaga także wpływ obowiązku ponoszenia kosztów postępowania na sytuację materialną strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy i jej rodziny.

Odnośnie żądania zwolnienie od kosztów sądowych podnieść należy, że strona skarżąca w sprawie niniejszej postanowieniem Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 lipca 2010 r. zwolniona została od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Skoro więc strona skarżąca nie musi w niniejszym postępowaniu ponosić kosztów sądowych żądanie zwolnienia jej od obowiązku ich ponoszenia jest bezzasadne. Nie można bowiem przyjąć aby koszty te stanowiły obciążenie związane z niniejszym postępowaniem a tym samym porównać ich wysokości do realnych możliwości płatniczych strony, przy uwzględnieniu wysokości kosztów utrzymania koniecznego strony skarżącej. Dlatego referendarz sądowy odmówił zwolnienia strony skarżącej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Ze względu na zaawansowanie niniejszego postępowania ustanowienie adwokata wiązać się będzie ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej bądź sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego celem sporządzenia skargi kasacyjnej bądź opinii o braku podstaw do jej wniesienia wynosi 180 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) - 221,10 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Na podstawie oświadczenia strony skarżącej referendarz sądowy ustalił, że strona skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2 i jest osobą bezrobotną utrzymującą się z zasiłku okresowego w kwocie (...) złotych. Do strony skarżącej należy działka budowlana o powierzchni (...) arów.

Ze względu na to, że w sprawie niniejszej strona skarżąca nie musi obecnie ponosić kosztów sądowych jej wniosek o przyznanie prawa pomocy rozpoznać należy jak wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że poniesienie przez nią kosztów ustanowienia adwokata spowoduje uszczerbek w jej kosztach utrzymania koniecznego. Minimalna stawka w kwocie brutto wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej bądź sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej jest bowiem jedynie o (...) złotych niższa od miesięcznego dochodu strony skarżącej. Tak więc poniesienie przez stronę skarżącą kosztu ustanowienia adwokata pochłonęłoby niemal cały jej dochód. Dlatego przyjąć należy, że poniesienie przez nią kosztów ustanowienia adwokata spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego.

Skutkiem uwzględnienia wniosku strony skarżącej o ustanowienie adwokata jest w istocie przyznanie jej w sprawie niniejszej prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Wobec powyższego referendarz sądowy, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.