Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769921

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 listopada 2010 r.
II SA/Lu 397/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 maja 2010 r. do organu administracji wpłynęła skarga M. B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych.

Zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2010 r. skarżący został wezwany przez Sąd do usunięcia braków formalnych tej skargi, poprzez złożenie 6 jej odpisów z załącznikami, celem doręczenia ich uczestnikom postępowania. Wezwanie do wykonania tego zarządzenia doręczono skarżącemu prawidłowo w dniu 29 czerwca 2010 r. (k. 18).

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 6 lipca 2010 r., skarżący nie wykonał wezwania, zaś w dniu 11 sierpnia 2010 r. (data nadania) złożył wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 15 września 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "ustawa", jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności zaś, gdy strona nie dołączyła odpisów tego pisma wraz z załącznikami dla doręczenia ich pozostałym stronom (art. 47 § 1 ustawy), przewodniczący wzywa stronę do usunięcia tego braku w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy).

Odmowa przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi oznacza, że nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi w rozumieniu powołanego przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

Skarżący, pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwaniu do usunięcia braków skargi, w zakreślonym terminie nie złożył wymaganych odpisów skargi.

Prawomocnym postanowieniem z dnia z dnia 16 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi, uznając, że skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.