Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 października 2010 r.
II SA/Lu 396/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. T. i J. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 września 2010 r. skarżący E. T. i J. T. zostali wezwani w trybie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. - do solidarnego uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 250 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to wraz z pouczeniem doręczono skarżącym w dniu 20 września 2010 r. Do dnia dzisiejszego przedmiotowa opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie tygodniowym od doręczenia mu wezwania uiścił należną opłatę, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a jeśli pismem tym jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 ustawy).

W niniejszej sprawie skarżący w dniu 20 września 2010 r. zostali wezwani do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi, jednakże wpisu tego nie uiścili w wyznaczonym, siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 27 września 2010 r. Należy przy tym podkreślić, że wezwanie Sądu zawierało szczegółowe pouczenie, co do terminu wypełnienia obowiązku nałożonego na stronę oraz co do skutków jego niedochowania.

Ponieważ skarga nie została opłacona, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.