Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 września 2010 r.
II SA/Lu 394/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M, N" Z, D" A, P" J, P" G, K" J, T, i M, K, na postanowienie Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - w zakresie zażalenia M. N., Z. D., A. P., J. P., G. K., J. T. i M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 lipca 2010 r. odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) r. nr (...)., znak (...) postanawia odrzucić zażalenie Z. D., A. P, J. P., G. K., J. T. i M. K.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) r. nr (...)., znak (...). Odpis postanowienia doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 26 lipca 2010 r. W dniu 2 sierpnia 2010 r. wniósł on zażalenie na to postanowienie, uiszczając wpis w kwocie 100 zł od zażalenia M. N.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2010 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu od zażalenia przez pozostałych skarżących w kwocie po 100 zł. Odpis tego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 7 września 2010 r. (k.51). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacili żądanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie Z. D., A. P., J. P., G. K., J. T. i M. K. podlega odrzuceniu. W myśl bowiem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", zażalenie, od którego mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Z akt sprawy wynika, iż z powodu nieobecności pełnomocnika skarżących przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia była dwukrotnie awizowana w dniu 23 i 31 sierpnia 2010 r. (k.51). Pełnomocnik skarżących nie odebrał przesyłki w okresie przechowywania jej w placówce pocztowej, a zatem doręczenie wezwania nastąpiło - w trybie art. 73 § 4 p.p.s.a. - w dniu 7 września 2010 r.

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 14 września 2010 r., skarżący Z. D., A. P., J. P., G. K., J. T. i M. K. nie uiścili wpisu od zażalenia.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.