Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 października 2010 r.
II SA/Lu 389/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sędziowie NSA: Krystyna Sidor, Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miasta z dnia 25 marca 2010 r., Nr XLVII/446/10 w przedmiocie sprostowania uchwały Nr XLII/386/09 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" sektor E w Puławach postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę Nr XLII/386/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" sektor E w Puławach.

Następnie uchwałą Nr XLVII/446/10 z dnia 25 marca 2010 r., podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miasta Puławy dokonała zmiany treści § 13 ust. 5 pkt 4 uchwały Nr XLII/386/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" sektor E w Puławach, który otrzymał brzmienie: "Dla budynków usług uciążliwych w obszarze "E1 KS/U należy przyjąć odległość linii zabudowy 10,0 m od granicy strefy MN wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Włostowie F, G, H cz. 1 w Puławach".

Skargę na powyższą uchwałę w sprawie sprostowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniósł Wojewoda Lubelski domagając się stwierdzenia jej nieważności.

W ocenie Wojewody Lubelskiego zaskarżona uchwała narusza prawo gdyż zmiany planu miejscowego wymagają zachowania procedury przewidzianej przy uchwalaniu planu. Podejmując powyższą uchwałę takiej procedury nie zachowano.

Nadto organ nadzoru podniósł, iż również uchwała z dnia 26 listopada 2009 r. Nr XLII/386/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" sektor E w Puławach została zaskarżona do Sądu. Potencjalne stwierdzenie przez Sąd nieważności tej uchwały spowoduje stan w którym w obrocie prawnym pozostanie uchwała w sprawie sprostowania, co w przekonaniu Wojewody Lubelskiego jest sytuacją niedopuszczalną.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Puławy wniosła o jej oddalenie wskazując, że podjęcie uchwały prostującej było efektem wystąpienia oczywistej omyłki. Uwzględniona uwaga dotyczyła wyłącznie obszaru E1 KS/U, nie było podstaw do wprowadzenia analogicznej zmiany dla obszaru E2 KS/U, co do którego nie wpłynęła żadna uwaga.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wykazane w pkt 1-2.

Przedmiotem skargi Wojewody Lubelskiego jest uchwała Rady Miasta Puławy nr XLVII/446/10 Rady Miasta Puławy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XLII/386/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" Sektor E w Puławach".

Tymczasem jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o sygnaturze akt II SA/Lu 223/10, z których Sąd - w trybie przepisu art. 106 § 3 i 5 ww. ustawy przeprowadził dowód uzupełniający, w dniu 15 czerwca 2010 r. został wydany wyrok stwierdzający nieważność uchwały Nr XLII/386/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" Sektor E w Puławach. Wyrok ten z dniem 28 sierpnia 2010 r. stał się prawomocny.

W tych okolicznościach podnieść należy, że uchwała o sprostowaniu błędów i omyłek ściśle związana jest z uchwałą, którą prostuje. Po jej wydaniu bowiem uchwała otrzymuje brzmienie nadane jej treścią uchwały prostującej. Zatem prawidłowo dokonane sprostowanie błędu czy omyłki staje się integralną częścią uchwały pierwotnej. W związku z tym, prawomocne stwierdzenie przez Sąd w dniu 15 czerwca 2010 r. nieważności uchwały Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. Nr XLII/386/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" Sektor E w Puławach, a tym samym wyeliminowanie tej uchwały z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc oznacza, że obecnie orzekanie o zgodności z prawem zaskarżonej uchwały prostującej ową uchwałę stało się bezprzedmiotowe.

Wskazać należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo-administracyjnym, wyżej użyte określenie "stało się" oznacza ujawnienie się przyczyny, która w chwili wniesienia skargi nie istniała, a wystąpiła dopiero w toku rozpoznawania sprawy (vide: postanowienie NSA z dnia 12 stycznia 1999 r. II SA/Łd 2465/97, OSP 1999/12/214). Sytuacja taka zaistniała w tej sprawie, bowiem przedmiotowa skarga została wniesiona do Sądu w dniu 12 maja 2010 r. (data prezentaty na skardze), a wyrok Sądu stwierdzający nieważność wspomnianej uchwały zapadł w dacie 15 czerwca 2010 r.

W związku z tym Sąd - z mocy przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - postępowanie sądowe w tej sprawie umorzył.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.