Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 380/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu udrożnienia przepustu pomiędzy działkami postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. A. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu udrożnienia przepustu pomiędzy działkami.

Zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2010 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi - zostały skutecznie doręczone skarżącej w dniu 22 czerwca 2010 r. (karta 13 akt). Mimo upływu z dniem 29 czerwca 2010 r. zakreślonego terminu, skarżąca nie wpłaciła żądanej kwoty, ani nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Termin określony w wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie, zatem skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Również termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie, ponieważ skarżąca nie złożyła wymaganego odpisu skargi, wobec czego skarga podlegała odrzuceniu również na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

Dlatego też, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 220 (3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.