Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 października 2010 r.
II SA/Lu 379/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...)., znak. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowanego ogrodzenia - w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie sądowej w dniu 28 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłosił wyrok oddalający skargę G. O., reprezentowanego przez opiekuna prawnego - Z. O.

Skarżący, ani jego przedstawiciel nie stawili się na rozprawę, pomimo prawidłowego zawiadomienia. Mimo ich nieobecności, od tego dnia rozpoczął bieg 7-dniowy termin do złożenia wniosku o uzasadnienie, co wynika z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wydanego w niniejszej sprawie wraz z uzasadnieniem opiekun skarżącego złożył dopiero w dniu 18 października 2010 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Wskazał on, że przyczyną uchybienia terminu była jego niedyspozycja zdrowotna spowodowana wysokim ciśnieniem. Na potwierdzenie złego stanu zdrowia skarżący załączył zaświadczenie lekarskie /k.66/, z którego wynika, że w dniu 7 października 2010 r. zgłosił się do tut. poradni w celu rutynowej kontroli, podczas której " ze względu na niestabilne ciśnienie tętnicze, zmodyfikowano leczenie". W zaświadczeniu stwierdzono również, iż "powyższy fakt mógł mieć wpływ na złe samopoczucie pacjenta w okresie poprzedzającym wizytę lekarską tj. ok. tygodnia".

Oprócz zaświadczenia lekarskiego, opiekun skarżącego przedstawił również kartę informacyjną leczenia szpitalnego, z której wynika, że w okresie od 7 do 10 maja 2010 r. przebywał w szpitalu z powodu napadowego migotania przedsionków.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek nie może być uwzględniony.

W świetle art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dniu od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. Wniosek spóźniony podlega odrzuceniu (art. 88 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie opiekun prawny skarżącego uchybił temu terminowi, a jednocześnie nie złożył wniosku o jego przywrócenie.

Jak wynika z jego pisma, przyczyną uchybienia 7-dniowemu terminowi do złożenia wniosku o uzasadnienie były problemy spowodowane niestabilnym ciśnieniem, co - jak wynika z zaświadczenia lekarskiego - "w okresie ok. tygodnia przed wizytą lekarską w dniu 7 października 2010 r. mogło mieć wpływ na złe samopoczucie pacjenta".

Niezależnie od tego czy złe samopoczucie faktycznie uniemożliwiało opiekunowi skarżącego złożenie wniosku o uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia 28 września 2010 r., stwierdzić należy, że skoro stawił się on w poradni lekarskiej w celu "rutynowej" kontroli już w dniu 7 października 2010 r., to co najmniej już w tym dniu był on w stanie sporządzić i nadać pocztą wniosek o uzasadnienie w niniejszej sprawie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W tym dniu nie istniała więc przeszkoda do dokonania tej czynności procesowej.

Oznacza to, że złożenie wniosku o przywrócenie terminu nastąpiło z uchybieniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., bowiem wniosek ten został złożony dopiero w dniu 18 października 2010 r.

Uchybienie temu terminowi ma ten skutek, że Sąd nie może ocenić wniosku merytorycznie.

Z tych względów, na podstawie art. 88 p.p.s.a., należało orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.