II SA/Lu 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2699043

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 marca 2019 r. II SA/Lu 37/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej p.p.s.a., od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Ponadto każde pismo strony (w tym skarga) powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.)

Skarga w niniejszej sprawie, wniesiona przez B. P. nie została podpisana, nie uiszczono również wpisu sądowego.

W związku z tym, skarżąca - na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. - została wezwana w dniu (...) r. (k. 17) do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu w wysokości 1500 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Mimo upływu zakreślonego terminu, wskazane braki nie zostały uzupełnione, a wpis nie został uiszczony.

Wobec powyższego, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.