Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748091

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 354/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2015 r., znak: (...), w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zbiornika na nieczystości ciekłe postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić z urzędu skarżącemu 500 (pięćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 kwietnia 2015 r. do Sądu wpłynęła skarga H. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2015 r., znak: (...), w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zbiornika na nieczystości ciekłe.

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 1 odpisu skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia pozostałych braków skargi zostały doręczone skarżącemu w dniu 3 czerwca 2015 r. (k. 15 akt sąd.). W zakreślonym terminie skarżący wpłacił żądaną kwotę, lecz nie usunął pozostałych braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Brakiem formalnym skargi jest w szczególności brak odpisów skargi dla doręczenia ich uczestnikom postępowania (art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a.).

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wspomnianych przepisów, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, działając w trybie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a., podjął uchwałę w dniu 18 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 13/13, ONSAiWSA 2014, nr 3 poz. 39): "1. Niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. 2. Złożenie przez skarżącego wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a., ale przed odrzuceniem skargi, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.".

Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi stanowi brak formalny skargi, uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, którego nieusunięcie - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu, powoduje konieczność odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej.

Skarżący - pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do złożenia odpisu skargi - w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 10 czerwca 2015 r., nie usunął powyższego braku skargi, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zwrot z urzędu skarżącemu uiszczonego wpisu od skargi, uzasadniał art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.