Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769898

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 346/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia zmienić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2010 r., II SA/Lu 346/09 o podjęciu postępowania zawieszonego postanowieniem tego Sądu z dnia 11 stycznia 2010 r. z udziałem M. Ł.w ten sposób, że postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 11 stycznia 2010 r. podjąć z udziałem M. Ł. oraz J. S.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r., II SA/Lu 346/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podjął postępowanie zawieszone postanowieniem tego Sądu z dnia 11 stycznia 2010 r. z udziałem M. Ł., następczyni prawnej skarżącej S. N., która zmarła w dniu 14 listopada 2009 r.

W piśmie z dnia 16 grudnia 2010 r. M. Ł. oświadczyła, iż oprócz niej następcą prawnym S. N. jest J. S.

Powyższe uzasadniało zmianę postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 1 grudnia 2010 r. w oparciu o dyspozycję art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który uprawnia sąd do uchylania bądź zmiany postanowień niekończących postępowania w sprawie wskutek zmiany jej okoliczności, chociażby były zaskarżone a nawet prawomocne.

Z tych względów sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.