Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900140

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 lipca 2011 r.
II SA/Lu 319/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sędziowie: NSA Maria Wieczorek-Zalewska, WSA Bogusław Wiśniewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 lipca 2011 r. sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie zwrotu działek położonych we wsi S. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.