Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634220

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2009 r.
II SA/Lu 28/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) r., Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej na dziecko P. J. na okres od 1 września 2005 r. do 1 stycznia 2008 r.

Na powyższe postanowienie M. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowieniem z dnia 31 grudnia 2008 r. uchyliło własne postanowienie z dnia (...) r. Nr (...).

Uzasadnienie prawne

Przystępując do oceny skutków procesowych podjęcia postanowienia w trybie autokontroli Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Warunkiem dokonania zmiany ostatecznej decyzji w trybie autokontroli, jest uwzględnienie skargi w całości.

Skarżąca nie sprecyzowała skargi, jednak z jej sformułowania wynika, że intencją było uchylenie postanowienia organu odwoławczego z dnia (...) r. Działając w trybie autokontroli, organ odwoławczy uchylił skarżone postanowienie, a więc uwzględnił skargę w całości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpozna ponownie odwołanie M. S. z dnia 1 października 2008 r. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej na dziecko i wyda w tym przedmiocie oddzielną decyzję, od której stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do tut. Sądu.

W wyniku skorzystania przez organ z instytucji autokontroli, zaskarżone postanowienie zostało wyeliminowane z obiegu prawnego, a tym samym dalsze postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji postępowanie podlega umorzeniu z mocy art. 161 § 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.