Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509073

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
II SA/Lu 276/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg G. L. oraz E. R. i M. R. na decyzję Wojewody z dnia (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - w zakresie wniosku skarżących o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2018 r., II SA/Lu 276/17 w zakresie zwrotu kosztów postępowania. postanawia uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 276/17, w ten sposób, że dodać pkt IV o następującej treści: "zasądza od Wojewody na rzecz G. L. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 276/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po łącznym rozpoznaniu skarg G. L. oraz E. R. i M. R. w pkt I - uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody, w pkt II - przyznał radcy prawnemu (...) (reprezentującemu E. R.) od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 295,20 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zaś w pkt III - zasądził od Wojewody na rzecz skarżącego M. R. kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronom z urzędu, przy czym doręczenie G. L. nastąpiło w dniu 17 maja 2018 r. (k. 186).

Następnie w dniu 30 maja 2018 r. pełnomocnik G. L. - radca prawny E. C. złożyła pismo (k.188) zawierające wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania na rzecz Gminy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Wniosek o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów postępowania na rzecz G. L. jest zasadny.

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: "p.p.s.a.") strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów.

W świetle natomiast art. 200 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji, skarżącemu przysługuje od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 205 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrywał dwie skargi - G. L. oraz E. R. i M. R.

Wyrokiem z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 276/17 Sąd uwzględnił skargi i uchylił zaskarżoną decyzję.

W świetle zatem przytoczonego art. 200 p.p.s.a. wszystkim skarżącym przysługiwało prawo zwrotu kosztów, o co wnosili oni w swoich skargach.

W przedmiotowym wyroku zasądzono natomiast wyłącznie zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżących E. R. i M. R., pomijając natomiast wniosek skarżącej G. L.

W związku z tym, należy obecnie uwzględnić - złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 157 p.p.s.a. - wniosek pełnomocnika tej Gminy o uzupełnienie wyroku i zasądzić na rzecz G. L. od Wojewody kwotę 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kwota ta obejmuje uiszczony przez G. L. wpis tj. 200 zł (k.18) oraz wynagrodzenie pełnomocnika wynoszące zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) - 480 zł.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.