Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 maja 2009 r.
II SA/Lu 270/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Lublin, dnia 28 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. i U.G. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., Nr (...) Wojewoda uchylił decyzję Starosty z dnia (...) r. i umorzył postępowanie w sprawie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Decyzja Wojewody z dnia (...) r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia została doręczona skarżącym w dniu 9 marca 2009 r. B. W. i U. G. złożyły skargę na powyższą decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Wojewody w dniu 21 kwietnia 2009 r. (osobiście w kancelarii ogólnej UW w Lublinie - pismo Wojewody, karta 8 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako: "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Skarga B. W. i U. G. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. została złożona w dniu 21 kwietnia 2009 r., a więc po upływie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, który upłynął z dniem 8 kwietnia 2009 r. Skarga ta podlega zatem odrzuceniu, jako spóźniona, na podstawie powołanego przepisu art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.