Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634213

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 lutego 2009 r.
II SA/Lu 27/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. i M. małżonków P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 grudnia 2008 r. pełnomocnik E. i M. małżonków P. - (...) K. S., wniósł do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...), wydane w przedmiocie warunków zabudowy, przy czym nie uiścił wpisu stałego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: "ustawa"), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Pismem takim jest w szczególności skarga.

W świetle § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) skarga złożona w rozpoznawanej sprawie podlega wpisowi stałemu w kwocie 500 zł.

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie przez (...) nie została należycie opłacona, podlega więc odrzuceniu na podstawie art. 221 ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.