Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634208

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 262/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Cz. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

D. C. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie zrealizowanych dwóch naziemnych zbiorników paliw płynnych (olej i etylina) usytuowanych na pniakach kotwionych w płycie betonowej ustawionych bezpośrednio przy ogrodzeniu działki wraz z instalacja rurową podziemną oraz dwóch odmierzaczy paliw, zlokalizowanych na działce nr ewid. (...), położonej w J. przy ul. L.

W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie skarżący wskazał, iż wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowałoby trudne do odwrócenia skutki oraz niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Konieczność rozbiórki naziemnych zbiorników paliw płynnych oraz dwóch odmierzaczy paliwa ograniczy bowiem jego prawo własności oraz narazi na bardzo poważne straty finansowe poprzez pozbawienie możliwości sprzedaży paliw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, a także wszystkich innych aktów podjętych w postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 ustawy).

Instytucja wstrzymania wykonania aktu administracyjnego zapewnia stronie skarżącej tymczasową ochronę jej praw, gdyż postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu upada w chwili wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji (art. 61 § 6 ustawy).

W ocenie Sądu w sprawie niniejszej spełnione zostały przesłanki określone w powołanym przepisie art. 61 § 3 ustawy, bowiem wykonanie nałożonego na skarżących obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego ze swej istoty może wywołać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.