Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634203

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 251/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie pomocy na dożywianie - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata; postanawia: przyznać T. W. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. w związku ze złożoną skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy, zakreślając żądanie ustanowienia adwokata. Ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia, które stanowi środek dowodowy, za pomocą którego strona skarżąca wykazuje zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżąca sama prowadzi gospodarstwo domowe, a także nie posiada żadnego majątku. Jedynym jej dochodem jest świadczenie ZUS w wysokości 675 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o ustanowienie adwokata jest wnioskiem o przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym - art. 245 § 3 p.p.s.a. Jak wynika z informacji podanych przez skarżącą we wniosku, prowadzi ona jednoosobowe gospodarstwo domowe, a jedynym źródłem jej utrzymania jest świadczenie ZUS w ww. wysokości. Ponadto, skarżąca nie posiada żadnego majątku. Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności faktyczne, uznać należy, że skarżąca nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia należnych profesjonalnemu pełnomocnikowi bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Zatem spełnione zostały przesłanki do przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienia adwokata.

Z tych względów na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.