Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634193

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 marca 2009 r.
II SA/Lu 24/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. N. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. N. działając przez pełnomocnika A. K. - N., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) r. orzekającą o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej położonej w Ł.

Działająca w sprawie pełnomocnik nie nadesłała wraz ze skargą pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi. W związku z powyższym, pełnomocnik skarżącego została wezwana (na wskazany adres do korespondencji) do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 26 stycznia 2009 r. Ponieważ pełnomocnik nie wykonała wezwania Sądu w wyznaczonym terminie, skarżący Z. N. został wezwany do osobistego podpisania skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to nie zostało odebrane przez skarżącego; przesyłka powróciła powtórnie awizowana.

Jak wynika z akt sprawy skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie wykonał wezwania Sądu tj. nie podpisał skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia (art. 49 § 1 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.".

Nie złożenie pisemnego pełnomocnictwa przy pierwszej czynności procesowej, w tym przy wnoszeniu skargi, stosownie do obowiązku przewidzianego w art. 37 § 1 p.p.s.a., jest usuwalnym brakiem formalnym.

W rozpoznawanej sprawie A. K. - N. występująca w imieniu skarżącego w zakreślonym terminie nie uzupełniła, po wezwaniu przewodniczącego, tego braku skargi. Również sam skarżący nie uzupełnił braku skargi poprzez jej podpisanie.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając na uwadze zaistniałe w sprawie okoliczności na podstawie powyższego przepisy należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.