Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1801620

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 237/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sędziowie WSA: Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi D. J. J. na postanowienie Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia.... Wojewoda..po rozpatrzeniu wniosku D. J. J. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty... z dnia...zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej. Spółce... pozwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek wymienionych w decyzji, położonych w obrębie geodezyjnym S. oraz S. P., gmina K. - odmówił przywrócenia terminu.

W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że przedmiotowa decyzja Starosty... z dnia 7 maja 2012 r. została doręczona D. J. J. w dniu 15 maja 2012 r. jako właścicielce działki nr...położonej w S. (po której to nieruchomości także prowadzona jest przedmiotowa sieć gazowa). Termin do wniesienia odwołania upłynął zatem w dniu 29 maja 2012 r., zaś odwołanie zainteresowana wniosła w dniu 2 stycznia 2014 r., a więc po upływie określonego przepisami terminu. We wniosku o przywrócenie terminu D. J. J. poinformowała organ, że bez jej akceptacji, powiadomienia i aneksowania umowy przesunięto projektowany gazociąg w głąb posesji i podała, że realizacja projektowanego gazociągu obniży walory użytkowe posesji. Nie określiła jednak przyczyny uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Zainteresowana była stroną toczącego się postępowania dotyczącego budowy gazociągu, mogła zapoznać się z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz z projektem budowlanym.

W ocenie organu odwoławczego motywacja prośby o przywrócenie terminu do wniesienie odwołania nie uprawopodobnia w myśl art. 58 k.p.a., że D. J. J. w okresie od 15 maja do 29 maja 2012 r. nie mogła bez własnej winy podejmować czynności prawnych - w tym przypadku złożyć odwołania. Decyzja organu I instancji zawierała pouczenie o trybie składania odwołania. Podany powód przekroczenia terminu do wniesienia odwołania nie jest potwierdzeniem braku winy zainteresowanej w uchybieniu terminu, nie wykluczał on bowiem możliwości dokonania czynności procesowej. Dlatego też organ odwoławczy uznał, że skarżąca nie uprawdopodobniła braku swojej winy i faktu, że jakakolwiek przeszkoda w przesłaniu odwołania istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

W skardze na postanowienie Wojewody. D. J. J. wnosi o uchylenie postanowienia, wskazując, że inwestor buduje sieć gazową częściowo przebiegającą przez jej działkę niezgodnie z umową z nią zawartą jako właścicielką działki nr. Niezgodność realizacji polega na tym, że projektowany gazociąg przesunięto w głąb jej działki o ponad 3 m w stosunku do projektu. Obniży to wartość działki i uniemożliwi jej budowę planowanych przez nią obiektów kubaturowych. W ocenie skarżącej Wojewoda uznając się za organ nie kompetentny do załatwienia jej wniosku powinien skierować odwołanie według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego..., celem sprawdzenia czy wykonawca robót protokolarnie odebrał od skarżącej część terenu przeznaczonego pod gazociąg.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda...wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 58 § 1 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin (§ 2). Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne (§ 3). Stosownie zaś do art. 59 § 1 k.p.a. o przywróceniu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej.

W tym miejscu wskazać należy, że w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, że brak winy w uchybieniu terminu zachodzi, gdy zachowanie strony postępowania odpowiada obiektywnemu miernikowi staranności, a więc staranności w prowadzeniu spraw, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Nawet lekkie niedbalstwo przy dokonywaniu czynności w toku postępowania wyklucza przywrócenie terminu. O braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, tj. że strona nie mogła tej przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku i jeśli przeszkoda ta powstała w czasie biegu terminu do dokonania czynności procesowej. (vide wyroki WSA: w Rzeszowie z dnia 4 września 2013 r. o sygn. akt II SA/Rz 360/13, w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013 r. o sygn. akt I SA/Bd 106/13, w Poznaniu z dnia 17 października 2012 r. o sygn. akt II SA/Po 648/12, w Warszawie z dnia 17 lutego 2011 r. o sygn. akt II SA/Wa 1697/10, dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przywrócenie terminu usprawiedliwia zaistnienie obiektywnych, występujących bez woli strony okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie. Wskazuje się, że do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (vide wyroki WSA: w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r. o sygn. akt I SA/Wa 2210/13 i z dnia 11 czerwca 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 604/14, w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r. o sygn. akt II SA/Po 685/12, we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. o sygn. akt I SA/Wr 2039/13, w Krakowie z dnia 6 marca 2014 r. o sygn. akt I SA/Kr 2193/13, dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Co istotne, to na stronie, która uchybiła terminowi do wniesienia odwołania, spoczywa obowiązek wykazania, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Nie jest wymagane udowodnienie braku winy, wystarczające jest uprawdopodobnienie tej okoliczności. Aby uprawdopodobnić brak winy, strona postępowania winna uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna i istniała cały czas, aż do momentu wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy należy na początku wyjaśnić, że z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania skarżąca wystąpiła w dniu 2 stycznia 2014 r. Wniosek ten nie zawiera żadnej argumentacji dotyczącej uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy skarżącej. Wskazała ona jedynie, że inwestor realizuje budowę niezgodnie z zawartą z nią umową. Zdaniem sądu argumentacja skarżącej nie uprawdopodabnia braku winy w uchybieniu terminu do złożenia odwołania, lecz wskazuje, że skarżąca nie dochowała należytej staranności w prowadzeniu swojej sprawy. Nie wskazała ona także kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, bowiem wniesienie prośby o przywrócenie terminu możliwe jest w terminie siedmiu dni od tej daty.

Skarżąca bezspornie była stroną postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Doręczono jej decyzję organu I instancji w dniu 15 maja 2012 r. wraz z pouczeniem o trybie składania odwołania. Termin do wniesienia odwołania upłynął skarżącej w dniu 29 maja 2012 r.

Podsumowując, sąd uznał, że strona nie uprawdopodobniła, że uchybienie terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty...nastąpiło bez jej winy. Okoliczności wskazane we wniosku wykluczały możliwość uwzględnienia żądania przywrócenia terminu, a zatem zapadłe w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie Wojewody..uznać należy za prawidłowe.

Odnosząc się do zarzutu skargi o obowiązku Wojewody... przekazania odwołania skarżącej Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Sąd uznał, że wbrew przekonaniu skarżącej organ nie miał takiego obowiązku. Skarżąca złożyła bowiem odwołanie od decyzji Starosty..udzielającej stosownego pozwolenia na budowę, zaś do odwołania dołączyła prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania. Zatem rozpoznanie w pierwszej kolejności tej prośby należało do kompetencji organu odwoławczego, będącego organem administracji architektoniczno - budowlanej.

Mając powyższe na uwadze sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.