II SA/Lu 228/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3178707

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. II SA/Lu 228/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. L. na decyzję L. W. I. N. B. w L. z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325., zwanej dalej "p.p.s.a."), pismo procesowe strony, w tym również sprzeciw (art. 64b § 2 p.p.s.a.), powinien zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także numer PESEL. W świetle natomiast art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a., sąd odrzuca sprzeciw, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych sprzeciwu.

Jak wynika z akt sprawy, skarżąca J. L. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu poprzez jego podpisanie oraz wskazanie numeru PESEL - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Mimo upływu zakreślonego terminu, braki formalne nie zostały uzupełnione.

W związku z tym, sprzeciw nie może być merytorycznie rozpoznany, lecz podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.