Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634181

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 maja 2009 r.
II SA/Lu 228/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. R. oraz J. i W. małżonków B. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

I. R. oraz J. i W. małżonkowie B. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Z., wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. Precyzując ten wniosek w kolejnych pismach z dnia 9, 24 i 27 kwietnia 2009 r. oraz 5 maja 2009 r. (data nadania), I. R., która działała w imieniu własnym oraz pozostałych skarżących jako ich pełnomocnik, wskazała, iż wykonanie zaskarżonej uchwały umożliwi wydanie pozwolenia na budowę kompleksu hotelowo-restauracyjnego o znacznych rozmiarach na sąsiedniej działce, co wywoła szereg uciążliwości dla okolicznych mieszkańców oraz doprowadzi do usunięcia z terenu tej działki unikatowej odmiany klonu pospolitego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako "ustawa", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ustawa wyłącza jednak w sposób wyraźny możliwość wstrzymania wykonania przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie (art. 61 § 3 ustawy).

W niniejszej sprawie skarżący domagają się wstrzymania wykonania uchwały Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Z.

Nie ulega wątpliwości, iż zaskarżona uchwała zmieniająca plan miejscowy obowiązujący dla obszaru miasta Z. stanowi akt prawa miejscowego w myśl art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zgodnie z którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.

W świetle § 11 zaskarżonej uchwały, uchwała ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zaskarżona uchwała została opublikowana w dniu 3 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Wojew. Lub. Nr 40, poz. 1016), a zatem weszła w życie w dniu 4 maja 2009 r.

W tych okolicznościach - stosownie do powołanego art. 61 § 3 ustawy - wyłączona jest możliwość wstrzymania przez Sąd wykonania uchwały Rady Miejskiej w Z. z dnia (...) r. Nr (...) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Z.

Z powyższych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.