Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634179

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 maja 2009 r.
II SA/Lu 224/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych postanawia:

przyznać Z. W. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem o przyznanie prawa pomocy z dnia 11 maja 2009 r., złożonym na urzędowym formularzu, strona skarżąca zwróciła się o ustanowienie adwokata.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.). Przez uszczerbek utrzymania koniecznego, o którym mowa w powołanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony ubiegającej się o taką pomoc, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Stwierdzić należy, że żądanie określone w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z informacji zawartych w urzędowym formularzu, skarżący jest osobą samotnie gospodarującą, nie posiadającą żadnych zasobów finansowych. Źródłem utrzymania skarżącego jest świadczenie ZUS w kwocie (...) zł brutto. Mając na uwadze sytuację materialną strony (niski dochód ze świadczenia z ZUS, prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie kosztów postępowania), przyjąć należy, że strona wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Z powyższych względów zasadne jest przyznanie stronie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.