Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436705

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 marca 2014 r.
II SA/Lu 220/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisów art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W sytuacji, gdy skarga zostanie skierowana bezpośrednio do sądu, sąd ma obowiązek przekazać ją właściwemu organowi administracji publicznej, a za datę złożenia skargi przyjmuje się wówczas dzień nadania skargi przez sąd pod adres tego organu.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego została doręczona skarżącemu M. F. w dniu 9 stycznia 2014 r. z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia.

M. F. wniósł wprawdzie skargę na tę decyzję w dniu 10 lutego 2014 r. (data stempla pocztowego) kierując ją bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L., jednak dopiero w dniu 14 lutego 2014 r., a więc po upływie 30 dni od doręczenia skarżącemu zaskarżonego postanowienia, została nadana w urzędzie pocztowym na adres organu.

Mając na uwadze powołane przepisy art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. i zasadę, iż w takim przypadku datą wniesienia skargi jest data przekazania jej przez sąd właściwemu organowi, stwierdzić należy, że skarga M. F. została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu, dlatego nie może być ona merytorycznie rozpoznana, lecz podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.