Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634171

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 5 maja 2009 r.
II SA/Lu 215/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. i J. małżonków G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. i J. małżonków G. na decyzję Wojewody z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę postanawia przyznać H. i J. małżonkom G. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący H. i J. małżonkowie G. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Skarżący do wniosku dołączyli potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, zaświadczenie z urzędu pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia odbioru renty z miesiąca kwietnia bieżącego roku oraz decyzję ośrodka pomocy społecznej przyznającą zasiłek rodzinny na dziecko.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonych w zwrotach szacunkowych stanów faktycznych. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

Koszty sądowe w rozpoznawanej sprawie prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych - DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Na podstawie oświadczeń skarżących i nadesłanych dokumentów źródłowych referendarz sądowy ustalił, że skarżący wraz z uczęszczającym do szkoły dzieckiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkując w domu o powierzchni (...) m2. Skarżący wraz z dzieckiem utrzymują się z renty w kwocie (...) złotych brutto - (...) złotych netto, zasiłku rodzinnego na dziecko w kwocie (...) złotych oraz dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. Skarżąca jest osobom niepełnosprawną, bezrobotną, niepobierającą zasiłku dla osób bezrobotnych. Skarżący zaś jest osobom niezdolną do pracy. Łączne, wykazane przez skarżących, stałe miesięczne koszty utrzymania koniecznego wynoszą (...) złotych. Skarżący są właścicielami nieruchomości rolnej o powierzchni (...) ha.

Po poniesieniu wykazanych kosztów utrzymania koniecznego do dyspozycji skarżących i ich dziecka na pokrycie nie wymienionych kosztów utrzymania koniecznego jak np. kosztów wyżywienia pozostaje kwota (...) złotych. Porównanie wysokości tej kwoty do wysokości wpisu sądowego od wniesionej skargi dowodzi, że uiszczenie tego wpisu w całości realnie pozbawiłoby skarżących i ich dziecko środków utrzymania. Uiszczenie zaś części wpisu sądowego jak i pozostałych kosztów sądowych odbyć się może jedynie poprzez przeznaczenie na ten cel środków koniecznych na pokrycie innych niewymienionych a niezbędnych kosztów utrzymania jak np. kosztów wyżywienia. To zaś skutkować będzie uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego.

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.