Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 204/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została doręczona stronie skarżącej w dniu 12 lutego 2009 r.

W dniu 18 marca 2009 r. (data nadania) A. C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na powyższą decyzję.

Odpowiadając na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została skutecznie doręczona skarżącej w dniu 12 lutego 2009 r. (co wynika ze zwrotnego potwierdzenia jej odbioru, znajdującego się w aktach administracyjnych k-84). Ostatni dzień terminu do wniesienia skargi przypadał na dzień 14 marca 2009 r. - sobotę, a jak stanowi art. 83 § 2 p.p.s.a. - jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zatem termin do wniesienia skargi upływał z końcem dnia 16 marca 2009 r. Skarga wniesiona została natomiast, pomimo prawidłowego pouczenia o 30 - dniowym terminie do wniesienia skargi do Sądu, liczonym od daty doręczenia decyzji zawartego w zaskarżonej decyzji, w dniu 18 marca 2009 r. (data stempla pocztowego) a zatem już po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla dokonania tej czynności.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.