Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634161

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 lipca 2009 r.
II SA/Lu 20/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód postanawia

I. odmówić dopuszczenia R. J. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika skarżącego;

II. odmówić sporządzenia i doręczenia skarżącemu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 9 czerwca 2009 r., II SA/Lu 20/09, oddalił skargę P. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód.

W dniu 15 czerwca 2009 r. R. J., będąca żoną skarżącego, złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie skarżącemu uzasadnienia omawianego wyroku.

Zarządzeniem z dnia 16 czerwca 2009 r. została ona wezwana do złożenia w terminie 7 dni pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika skarżącego.

Odpis tego zarządzenia doręczono R. J. w dniu 19 czerwca 2009 r. W odpowiedzi na wezwanie skarżący P. J. złożył w dniu 23 czerwca 2009 r. (data nadania) pismo wraz z pełnomocnictwem udzielonym żonie R. J. do reprezentowania go w sprawach administracyjnych oraz poinformował, że pełnomocnictwo takie zostało przez niego złożone już do Sądu w tej sprawie. Jednocześnie wniósł o wydanie mu wyroku Sądu z dnia 9 czerwca 2009 r., II SA/Lu 20/09, z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Żona skarżącego - R. J. - mogła być zatem jego pełnomocnikiem, o ile zostałoby jej udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W świetle art. 36 ustawy pełnomocnictwo do działania przed sądem administracyjnym może być:

1)

ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi,

2)

do prowadzenia poszczególnych spraw,

3)

do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Należy podkreślić, iż z pełnomocnictwa do działania przed sądem administracyjnym winien wynikać w sposób jednoznaczny jego zakres i czas trwania. Pełnomocnictwo to winno zatem zawierać umocowanie przez stronę konkretnie oznaczonej osoby - spośród osób posiadających zdolność występowania w charakterze pełnomocnika strony - do prowadzenia sprawy lub spraw przed sądem administracyjnym albo do prowadzenia konkretnie oznaczonej sprawy lub spraw albo do niektórych tylko czynności w postępowaniu sądowym.

Pełnomocnictwo złożone przez skarżącego wraz z pismem z dnia 23 czerwca 2009 r. nie spełnia tego podstawowego wymogu, gdyż z jego treści nie wynika, by R. J. została umocowana do działania w charakterze pełnomocnika skarżącego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w rozpoznawanej sprawie. Pełnomocnictwo to upoważnia żonę skarżącego do reprezentowania go "we wszelkich postępowaniach administracyjnych oraz cywilnoprawnych, a także do odbierania (jego) korespondencji ze wszystkimi instytucjami państwowymi RP oraz odpisywania w (jego) imieniu na takową". Z pełnomocnictwa tego wynika, iż R. J. jest uprawniona do reprezentowania skarżącego "we wszelkich postępowaniach administracyjnych", a więc w postępowaniach przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli, niezależnie od przedmiotu tego postępowania. Nie oznacza to jednak, że została ona umocowana do działania w imieniu skarżącego przed sądem administracyjnym, gdyż postępowanie przed tym sądem nie jest postępowaniem administracyjnym, a jedynie ma na celu ocenę legalności rozstrzygnięć organów administracji podjętych w postępowaniu administracyjnym.

Należy również mieć na względzie, że omawiane pełnomocnictwo nie zostało opatrzone datą, nie wiadomo zatem, czy zostało ono sporządzone wraz z pismem z dnia 23 czerwca 2009 r., stanowiącym odpowiedź skarżącego na wezwanie Sądu, czy też zostało sporządzone znacznie wcześniej. Tym samym brak było, w ocenie Sądu, podstaw do uznania, że pełnomocnictwo to należy odczytywać w łączności ze wskazanym pismem skarżącego.

Ubocznie zauważyć należy, iż w aktach sądowych znajduje się pełnomocnictwo z dnia 1 listopada 2008 r., udzielone przez skarżącego jego żonie R. J. do reprezentowania go "we wszelkich postępowaniach administracyjnych, cywilnoprawnych oraz kontrolnych, przeprowadzanych przez organy administracji państwowej oraz sądy cywilne" (k.22). W związku ze złożeniem tego pełnomocnictwa Sąd poinformował skarżącego, że pełnomocnictwo to nie może być uznane za uprawniające do reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym, gdyż zawiera sformułowanie "sądy cywilne", a żona skarżącego, w myśl art. 35 § 1 ustawy, może go reprezentować przed sądem administracyjnym pod warunkiem, że zostanie do tego wyraźnie umocowana (k.25).

Wobec braku pełnomocnictwa upoważniającego R. J. do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi na podstawie powołanych przepisów, należało zatem odmówić dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika P. J.

W tej sytuacji brak jest również podstaw do sporządzenia i doręczenia stronie skarżącej odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 2009 r., II SA/Lu 20/09, wraz z uzasadnieniem.

W myśl art. 141 § 1 i § 2 ustawy uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednakże w sprawach, w których skargę oddalono (a do takich należy rozpoznawana sprawa), uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wniosek R. J. o sporządzenie i doręczenie skarżącemu uzasadnienia omawianego wyroku złożony został w dniu 15 czerwca 2009 r. (data nadania), a więc przed upływem terminu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek ten nie pochodzi jednak od podmiotu legitymowanego do jego złożenia w świetle powołanego art. 141 § 2 ustawy, to jest od strony lub jej pełnomocnika. Należy bowiem podkreślić, iż stronami postępowania przed sądem administracyjnym są jedynie skarżący, organ administracji i uczestnicy (art. 32 § 1 w zw. z art. 12 ustawy), a nie są nimi np. osoby spokrewnione z skarżącym. Natomiast wniosek skarżącego P. J. o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony w dniu 23 czerwca 2009 r. (data nadania), a więc z uchybieniem terminu do jego złożenia, który upłynął w dniu 16 czerwca 2009 r.

Z tych wszystkich względów i na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.