Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634157

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 5 maja 2009 r.
II SA/Lu 193/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Lublin, dnia 5 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C.-J. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedstawienia oceny technicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Od skargi jako pisma wszczynającego postępowanie pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powołanej dalej jako p.p.s.a.), który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 p.p.s.a.).

J. C.-J., wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedstawienia oceny technicznej, nie uiścił należnego wpisu, który w rozpatrywanej sprawie jest wpisem stałym w kwocie 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W tej sytuacji J. C.-J. został wezwany w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. do uiszczenia wpisu od skargi. Do dokonania tej czynności zakreślono skarżącemu siedmiodniowy termin pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie i pouczenie zostało odebrane przez żonę skarżącego - M. C.-J. w dniu 15 kwietnia 2009 r., która będąc dorosłym domownikiem podjęła się oddania przesyłki adresatowi, co oznacza, w myśl art. 72 p.p.s.a., iż doręczenie zostało skutecznie dokonane.

Termin określony w wezwaniu upłynął bezskutecznie, gdyż skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.

Ponadto wbrew wymogowi określonemu w art. 47 p.p.s.a. skarżący nie dołączył do skargi jej odpisów, w związku z czym na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. został wezwany do nadesłania, w terminie siedmiu dni, dwóch odpisów skargi wraz z załącznikami. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi także upłynął bezskutecznie, wobec czego skarga podlegała odrzuceniu również na podstawie art. 58 § 1 pkt 3.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.