Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1531444

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 maja 2014 r.
II SA/Lu 192/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Grażyna Pawlos-Janusz, Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 maja 2014 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia.... Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy S. z dnia....w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S., zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/215/2002 z dnia 24 września 2002 r.

W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wojewoda stwierdził, że tereny, których dotyczy ta uchwała tj. działki nr... (podzielona następnie na działki o nr nr..) i... w J. oraz działka nr... w S. zostały już objęte wcześniejszą uchwałą Rady Gminy S. z dnia 27 października 2006 r. Nr XLVI/220/06 zmieniającą plan, a zatem w świetle art. 34 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z dniem wejścia w życie tej uchwały utraciła moc obowiązująca uchwała Rady Gminy S. z dnia..., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. - w części odnoszącej się do terenów objętych zmianą. Oznacza to, że wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek, nie może być podjęta uchwała zmieniająca plan w części ich dotyczącej, lecz w celu objęcia ich planem Gmina powinna przeprowadzić pełną procedurę uchwalania planu zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niezachowanie tej procedury stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, które - stosownie do art. 28 ust. 1 tej ustawy - powoduje nieważność przedmiotowej uchwały.

Wojewoda Lubelski wskazał przy tym, że wprawdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt II SA/Lu 562/11, stwierdził nieważność uchwały Nr XLVI/220/06 Rady Gminy S. z dnia....w części dotyczącej przedmiotowych działek (tekst jedn.: § 3 ust. 1 - działka nr ewid.... we wsi J., ust. 5 - działka nr ewid..... w J., ust. 6 - działka nr ewid.... w J., ust. 9 - działka nr ewid.... w S.), a następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. oddalił skargę kasacyjną, to jednak nie miało to wpływu na utratę - na podstawie art. 34 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy S. z dnia 24 września 2002 r., Nr XLV/215/2002, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - w części odnoszącej się do terenów objętych zmianą, a więc wykluczającej te działki z planu miejscowego.

Wojewoda Lubelski powołał się przy tym na stanowisko sądów administracyjnych, że "późniejsze stwierdzenie nieważności nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez sąd administracyjny nie powoduje, iż z powrotem zaczyna obowiązywać (nie odżywa) poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dla tego samego terenu. Derogacja mocy obowiązującej poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego następuje bowiem nie tylko na podstawie postanowień uchwały, co do której stwierdzono nieważność, ale przede wszystkim z samego faktu wejścia w życie nowego planu na podstawie klauzuli derogacyjnej zawartej w art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym."

Wojewoda stwierdził również, że w konsekwencji zbędny stał się zapis § 5 przedmiotowej uchwały, zgodnie z którym "z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLV/215/2002 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. w części odnoszącej się do terenów objętych zmianą".

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Wójt Gminy S. wniósł o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wyjaśnił, że plan miejscowy od początku obejmował teren całej Gminy, w tym przedmiotowe działki, które zostały objęte wcześniejszą uchwałą zmieniającą Nr XLVI/220/06, dlatego po stwierdzeniu przez Sąd Administracyjny nieważności tej uchwały w części dotyczącej tych działek - Rada Gminy ponownie podjęła sporną uchwałę z dnia... uzupełniając plan miejscowy o te działki. Wójt Gminy wskazał, że pominięcie tych działek w planie miejscowym byłoby nieracjonalne, ponieważ pozostają one w kompleksie działek objętych planem.

W ocenie Wójta, nieuzasadnione jest zarzucenie Radzie Gminy niezachowania procedury planistycznej, ponieważ w mocy pozostają czynności tej procedury podjęte w ramach zmiany planu dokonanej uchyloną przez Sądy Administracyjne uchwałą Nr XLVI/220/06, przy czym przed podjęciem uchwały z dnia. Rada - uwzględniając argumentację Sądów - uzyskała zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, następnie projekt zmiany został wyłożony do publicznego wglądu; w tej sytuacji nie można uznać, że procedura planistyczna została naruszona, nie ma zatem podstaw do stwierdzenia jej nieważności.

Wójt Gminy S. wyjaśnił ponadto, że w okresie obowiązywania zmiany planu przyjętej uchwałą.... doszło do zagospodarowania przedmiotowych działek: działka nr....położona w J. została podzielona na działki nr.... a właściciele nieruchomości rozpoczęli proces budowlany.

W tej sytuacji rozstrzygnięcie nadzorcze jest wadliwe i powinno zostać uchylone.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Lubelski wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do zarzutów skargi organ wskazał, że procedura zmiany planu poprzedzająca podjęcie uchwały Nr XLVI/220/06 nie może zastąpić pełnej procedury planistycznej wynikającej z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prowadzącej do podjęcia kolejnej uchwały z dnia 14 listopada 2013 r., ponieważ poprzednia uchwała Nr XLVI/220/06 była dotknięta nieważnością tylko w części dotyczącej § 3, natomiast w pozostałym zakresie obowiązuje. Procedura poprzedzająca podjęcie tamtej uchwały była zatem odrębną procedurą, dlatego uchwała z dnia.... powinna być poprzedzona nowym postępowaniem. Naruszenie trybu uchwalania planu stanowi natomiast naruszenie zasad jego sporządzania i skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd administracyjny jest sprawuje kontrolę zgodności z prawem aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

Skarga w niniejszej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego prawa nie narusza.

Prawidłowo organ stwierdził, że uchwała Rady Gminy S. o z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S., zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/215/2002 z dnia 24 września 2002 r. została podjęta z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu, co w świetle art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - stanowi przesłankę nieważności tej uchwały.

Uchwałą tą Rada Gminy S. ustaliła bowiem przeznaczenie działek nr nr:.... (podzielonej następnie na działki o nr nr....) i....położonych w J. oraz działki nr.... położonej w S. - z pominięciem procedury planistycznej wymaganej na podstawie art. 17 ustawy. Należy podkreślić, że zachowanie takiej procedury jest niezbędne zarówno w odniesieniu do sporządzania planu miejscowego, jak i jego zmian, co wynika z art. 27 ustawy. Każda zatem zmiana planu wymaga podjęcia przez organ wskazanych w ustawie czynności planistycznych, niezależnie od zakresu tych zmian.

Ustalenie przeznaczenia działek nr nr:... było przedmiotem wcześniejszej uchwały Rady Gminy S. z dnia 27 października 2006 r. Nr XLVI/220/06 zmieniającej plan miejscowy, co spowodowało utratę mocy obowiązującej w tym zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. zatwierdzonego w 2002 r. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 ustawy - wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. W konsekwencji prawidłowo Wojewoda Lubelski stwierdził, że przedmiotowe działki zostały wyłączone z planu miejscowego, a ponowne objęcie ich tym planem wymagało wszczęcia procedury planistycznej, o której mowa w art. 17 ustawy.

Nawet gdyby przyjąć stanowisko skarżącej Gminy, że uchwała z dnia 27 października 2006 r. Nr XLVI/220/06 - ze względu na to, że w części stała się nieważna wskutek wyroków Sądów Administracyjnych - nie spowodowała skutku, o którym mowa w art. 34 ustawy, tj. nie spowodowała utraty mocy obowiązującej planu miejscowego w tym zakresie - to i tak dalsza zmiana przeznaczenia tych działek wymagała przeprowadzenia procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ustawy. Okoliczność, że przed podjęciem uchwały z dnia 27 października 2006 r. Nr XLVI/220/06 Rada Gminy przeprowadziła taką procedurę nie ma znaczenia, bowiem wyrok sądu administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały w całości albo w części powoduje zniesienie skuteczności wszelkich czynności procesowych poprzedzających podjęcie tej uchwały, przy czym, jeśli stwierdzono nieważność uchwały tylko w części, to dokonane przez radę gminy czynności planistyczne stają się bezskuteczne tylko w odniesieniu do tej części. O ile zatem organ gminy nadal zamierza podjąć uchwałę w sprawie planu miejscowego w tej części - oznacza to konieczność przeprowadzenia ponownie pełnej procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ustawy, co w niniejszej sprawie bezspornie nie miało miejsca.

Z powyższych względów stwierdzić należy, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze prawa nie narusza, dlatego skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekstekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.