Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634153

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 186/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na decyzję Wojewody z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina, w skardze na decyzję Wojewody z dnia (...)., znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...)., znak(...) nakazującą Gminie zwrot byłym właścicielom wywłaszczonej nieruchomości o nr ewid. (...) położonej w B., wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie uzasadniając jednak swojego żądania.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Obowiązek wykazania powyższych przesłanek spoczywa na wnioskodawcy, który domaga się ochrony tymczasowej. Strona powinna więc wykazać istnienie konkretnych okoliczności, popartych dowodami, pozwalających wywieść, że wstrzymanie aktu jest zasadne. Brak uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

W niniejszej sprawie skarżąca Gmina nie wskazała żadnych okoliczności uzasadniających wniosek; nie wynikają one również z akt sprawy. W szczególności nie wiadomo czy ze względu na aktualną sytuację finansową i gospodarczą Gminy, zwrot przedmiotowej nieruchomości z jednoczesnym uzyskaniem odszkodowania od byłych właścicieli mógłby wyrządzić jej szkodę w znacznych rozmiarach.

Z tych względów, wniosek nie może być uwzględniony, dlatego orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.