Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634148

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 176/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została doręczona stronie skarżącej w dniu 26 stycznia 2009 r.

W dniu 26 lutego 2009 r. (data nadania) G. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na powyższą decyzję.

Odpowiadając na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 26 stycznia 2009 r. (co wynika ze zwrotnego potwierdzenia jej odbioru, znajdującego się w aktach administracyjnych k-99). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 25 lutego 2009 r. (środa). Skarga wniesiona została natomiast, pomimo prawidłowego pouczenia o 30 - dniowym terminie do wniesienia skargi do Sądu, liczonym od daty doręczenia decyzji zawartego w zaskarżonej decyzji, w dniu 26 lutego 2009 r. - czwartek (data stempla pocztowego) a zatem już po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla dokonania tej czynności.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.