Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634147

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 175/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. - Firma "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wniosku Społecznego Komitetu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym postanawia: dopuścić Społeczny Komitet do udziału w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 kwietnia 2009 r. Społeczny Komitet złożył wniosek o dopuszczenie go do udziału w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie postępowaniu w sprawie ze skargi J. D. - Firma "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii sieci ERA 27067 "(...) zlokalizowanej na budynku przy ul. K. w L. Do wniosku załączona została uchwała o powołaniu Społecznego Komitetu, w której ustalony został skład Komitetu z Przewodniczącym w osobie K. K.

Na wezwanie Sądu, Przewodniczący złożył Regulamin Działalności Społecznego Komitetu z uwagi na to, że nie posiada on osobowości prawnej i nie podlega rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym. Zgodnie z § 2 powyższego Regulaminu celem działania Komitetu jest m.in. przeciwdziałanie budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA zlokalizowanej na budynku wielorodzinnym przy ul. K. w dzielnicy B. oraz przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony urządzeń emitujących do środowiska szkodliwe substancje i pola elektromagnetyczne. Komitet realizuje swoje cele poprzez występowanie z uwagami, wnioskami, opiniami i skargami do organów administracji, sądów i prokurator (§ 3 Regulaminu). Komitet reprezentuje na zewnątrz jego Przewodniczący (§ 10 Regulaminu).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. akt OZ 340/04 stwierdził, że organizacja społeczna, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - dalej k.p.a.), może zgłosić swój udział w postępowaniu sądowym ze skargi na decyzję administracyjną w sprawie innej osoby na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. jeżeli sprawa ta dotyczy zakresu jej statutowej działalności i gdy przemawia za tym interes społeczny, jak stanowi art. 31 § 1 k.p.a.

Szczegółowa analiza przedstawionego przez Przewodniczącego Komitetu Regulaminu z dnia 30 listopada 2007 r., w świetle złożonego w niniejszej sprawie wniosku o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania, pozwala na stwierdzenie, że Społeczny Komitet jest podmiotem mającym interes prawny w niniejszej sprawie i dlatego postanowiono o dopuszczeniu go do udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w charakterze uczestnika.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 33 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.