Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509780

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
II SA/Lu 173/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia I. przyznać K. M. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata o wyznaczenie którego wystąpić do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.; II. umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca na druku PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadniła tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni (...) m2 o (...) złotych i utrzymuje się z renty w kwocie (...) złotych netto. Na stałe koszty utrzymania koniecznego skarżącej składają się wydatki na energię elektryczną - (...) złotych miesięcznie, telefon - (...) złotych miesięcznie, czynsz za mieszkanie - (...) złotych miesięcznie, leczenie i rehabilitację - (...) złotych miesięcznie oraz wyżywienie i odzież - (...) złotych miesięcznie. Skarżąca posiada zadłużenie w kwocie (...) złotych.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Artykuł 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarga na działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej specjalnego zasiłku celowego jest sprawą z zakresu pomocy i opieki społecznej. Zatem skarżąca wnosząc skargę w tego rodzaju sprawie jest wolna od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. W takiej sytuacji zbędne jest rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Dlatego postępowanie o przyznanie skarżącej prawa pomocy w tym zakresie podlega umorzeniu na podstanie art. 249a p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., o czym postanowiono w punkcie drugim postanowienia.

Umorzenie postępowania o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych powoduje, że wniosek o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu jak wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. W myśl art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym przyznawane jest, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ocenie referendarza sądowego skarżąca wykazała, że bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego nie jest w stanie ponieść wynagrodzenia adwokata ustanowionego z wyboru wynoszącego minimalnie w niniejszej sprawie ze względu na jej etap 360 złotych. Kwota ta stanowi połowę miesięcznego dochodu skarżącej. Przy uwzględnieniu tego, że całość dochodu skarżąca przeznacza na koszty utrzymania koniecznego, uiszczenie minimalnego wynagrodzenia adwokata pozbawiłoby ją połowy środków finansowych przeznaczanych na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania koniecznego. Skutkowałoby to więc uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego. Z tego powodu referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, o czym orzekł na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. w punkcie pierwszym postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.