Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634143

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 172/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Wojewody z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w myśl art. 220 § 1 cyt. ustawy.

Mimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia wezwania, wpis nie został uiszczony, co powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.