Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 171/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. R. na decyzję Wojewody z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia 1) przyznać K. R. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych; 2) odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca K. R. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek powyższy strona skarżąca uzupełniła dokumentami źródłowymi przesłanym na wezwanie referendarza sądowego.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonych w zwrotach szacunkowych stanów faktycznych. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

Koszty sądowe w rozpoznawanej sprawie prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych - DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Z oświadczenia zawartego na druku PPF oraz nadesłanych przez stronę skarżącą dokumentów źródłowych wynika, że strona skarżąca wraz z trzyosobową rodziną zamieszkuje w domu, w którym zajmuje pomieszczenia o powierzchni (...) m2. Łączny miesięczny dochód strony skarżącej i jej małżonki wynosi (...) złotych brutto - (...) złotych netto. Strona skarżąca i jej małżonka wspomagają w ponoszeniu kosztów utrzymania pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym córkę i zięcia, przy czym zięć z prac dorywczych osiąga dochód w wysokości (...) złotych. Stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej, do których nie wliczono kosztów wyżywienia, wynoszą (...) złotych.

Po poniesieniu wymienionych przez stronę skarżącą kosztów utrzymania koniecznego z dochodu netto strony skarżącej i jej małżonki pozostaje kwota (...) złotych. Zapewnia ona dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym strony skarżącej w kwocie (...) złotych netto. Miesięcznie dochód ten uzupełniany jest o kwotę (...) złotych. Porównanie wysokości łącznego dochodu netto strony skarżącej i jej małżonki, pozostającego po poniesieniu wykazanych stałych kosztów utrzymania koniecznego, do wysokości każdego jednego z kosztów sądowych związanych z niniejszym postępowaniem przy uwzględnieniu, że dochód ten uzupełniany jest o kwotę (...) złotych wskazuje, iż strona skarżąca nie jest w stanie jednorazowo uiścić pełnej kwoty wpisu sądowego od wniesionej skargi. Spowodowałoby to bowiem uszczerbek w kosztach utrzymania niezbędnych stronie skarżącej i jej rodzinie pozbawiając niema całego dochodu przypadającego na osobę jednego z członków rodziny strony skarżącej pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak te same okoliczności dają stronie skarżącej, bez narażania jej i jej rodziny na uszczerbek utrzymania koniecznego, realną możliwość ponoszenia kosztów sądowych w kwocie nieprzekraczającej 250 złotych. Z tego względu referendarz sądowy zwolnił stronę skarżąca od obowiązku ponoszenia wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad 250 złotych w pozostałym zakresie odmawiając zwolnienia z kosztów sądowych.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.