Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634141

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 stycznia 2009 r.
II SA/Lu 17/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. i M. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie waloryzacji odszkodowania oraz odsetek za zwłokę za wywłaszczoną nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 grudnia 2008 r. pełnomocnik T. G. i M. S. - (...) M. K., wniosła do Sądu skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) r., Nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie waloryzacji odszkodowania oraz odsetek za zwłokę za wywłaszczoną nieruchomość, przy czym nie uiściła wpisu od tej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: "ustawa"), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Pismem takim jest w szczególności skarga.

Wpis w sprawie sądowoadministracyjnej może być stały bądź stosunkowy (art. 230 § 1 ustawy). W myśl przepisu art. 231 ustawy wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych sprawach pobiera się wpis stały. Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W sprawie niniejszej przedmiotem skargi jest umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie waloryzacji odszkodowania oraz odsetek za zwłokę za wywłaszczoną nieruchomość, a zatem stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 powołanego rozporządzenia przy wniesieniu skargi należało uiścić wpis stały w kwocie 200 zł. Zgodnie z tym przepisem, wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu nieruchomości wynosi 200 zł.

Wpis taki nie został w rozpoznawanej sprawie uiszczony, z tego zatem powodu skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 221 ustawy, bez wzywania do uiszczenia wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.