Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634139

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 lipca 2009 r.
II SA/Lu 168/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Firmy "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłat za korzystanie ze środowiska postanawia sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Lu 168/09, w ten sposób, że znajdujące się obok nazwiska sędzi Ewy Ibrom wyrażenie " (sprawozdawca)" usunąć i wpisać obok nazwiska sędzi Grażyny Pawlos-Janusz.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyrokach niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z akt sprawy wynika, że zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia 27 marca 2009 r. sędzią sprawozdawcą w niniejszej sprawie została wyznaczona sędzia Grażyna Pawlos-Janusz (k.1).

Błędne wskazanie w wyroku sądu z dnia 23 czerwca 2009 r. sędzi Ewy Ibrom jako sędziego sprawozdawcy zamiast sędzi Grażyny Pawlos-Janusz stanowi oczywistą omyłkę wymagającą sprostowania.

Z powyższych względów i na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. należało orzec, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.