Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634132

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 marca 2009 r.
II SA/Lu 16/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w dniu 8 grudnia 2008 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarządzeniem z dnia 23 lutego 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone w sposób prawidłowy dnia 27 lutego 2009 r., o czym świadczy adnotacja ojca skarżącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu 6 marca 2009 r. Skarżąca nie uiściła jednak wpisu w zakreślonym terminie przewidzianym ustawą.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.