Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 156/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Erwin Srebrny (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2009 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nieprawidłowego składowania pryzmy obornika - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata; postanawia: przyznać C.B. prawo pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

C.B. w związku ze skargą na decyzję SKO złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Złożone na urzędowym formularzu oświadczenie, stanowi środek dowodowy, za pomocą którego strona skarżąca wykazuje zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy, dlatego powinno ono zawierać dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach oraz o stanie rodzinnym. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż skarżący znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Skarżący sam prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Jego jedynym dochodem jest emerytura w wysokości 1.367 zł brutto. Natomiast majątek stanowi dom drewniany o powierzchni 48 m2, budynek gospodarczy z drewna oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,79 ha.

Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Na stronie spoczywa ciężar wykazania, że znajduje się ona w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie sądu (bądź referendarza sądowego) w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę wykazane. Udzielenie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest formą dofinansowania z budżetu Państwa i powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście niemożliwe. Żądanie zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym - art. 245 § 2 p.p.s.a. W niniejszej sprawie instytucja prawa pomocy obejmuje swoim zakresem dwie instytucje procesowe, a mianowicie instytucję "zwolnienia od kosztów sądowych" i "ustanowienia adwokata". Instytucje te są w istocie rodzajem pomocy Państwa dla osób znajdujących się w obiektywnie szczególnie trudnej sytuacji majątkowej i finansowej. Zakres prawa pomocy powinien być kształtowany również obiektywnymi potrzebami podyktowanymi względami racjonalnego prowadzenia swojej sprawy. Celem prawa pomocy jest zapewnienie stronie dostępu do sądu. Przedstawione przez skarżącego oświadczenie wskazujące na jego sytuację finansową oraz biorąc pod uwagę pewne koszty utrzymania, których we wniosku nie sprecyzowano - w ocenie referendarza sądowego - daje podstawy do przyjęcia, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść zarówno kosztów sądowych jak i kosztów postępowania związanych z ustanowieniem adwokata.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.