Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634126

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 maja 2009 r.
II SA/Lu 151/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych - w zakresie wniosku S. D. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lutego 2009 r. S. D. złożył skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...), uchylające w całości postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...), którym wstrzymano roboty budowlane związane z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce nr ewid. (...), stanowiącej dojazd do pól, w miejscowości M., gmina G. oraz przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Skarżący wniósł jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, nie uzasadniając jednak tego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "ustawa", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego lub czynności, jednakże sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, o której mowa w art. 61 § 3 ustawy, mogą być jednak tylko takie akty i czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Pod pojęciem wykonania aktu administracyjnego należy zaś rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie.

Wstrzymanie wykonania dotyczy więc aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, bądź takich, mocą których podmiot uzyskuje uprawnienia, nałożone są na niego obowiązki lub aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony.

Skarżący wnosił o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, którym uchylono w całości postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) o wstrzymaniu robót budowlanych związanych z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce nr ewid. (...), stanowiącej dojazd do pól, w M., gmina G. oraz przekazano sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może wymusić na skarżącym w drodze egzekucji wykonania tego postanowienia, gdyż ma ono charakter procesowy i nie podlega wykonaniu (por. postanowienie NSA z dnia 14 maja 2009 r., I OZ 486/09, niepubl.).

W tej sytuacji brak jest zatem podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Z powyższych względów należało orzec, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.