Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945062

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 listopada 2015 r.
II SA/Lu 148/15
Wznowienie postępowania po wniesieniu skargi na decyzję.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Z. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I.

oddala skargę;

II.

przyznaje (...) A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...)., znak: (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek Z. W., utrzymało w mocy postanowienie własne z dnia (...)., znak: (...) o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...).

Decyzją tą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w (...) z dnia (...)., nr (...) o odmowie przyznania Z. W. szeregu świadczeń z pomocy społecznej na wnioski z dnia: 2 grudnia 2012 r., 20 sierpnia 2012 r., 22 grudnia 2012 r., 26 marca 2013 r., 21 czerwca 2013 r., 22 lipca 2013 r., 25 lipca 2013 r., 20 sierpnia 2013 r., 21 sierpnia 2013 r., 4 września 2013 r., 6 listopada 2013 r., 8 listopada 2013 r., (...)., 17 grudnia 2013 r., 7 grudnia 2012 r., 10 marca 2014 r., 10 kwietnia 2014 r., 18 kwietnia 2014 r.

Odmawiając wznowienia postępowania zakończonego powyższą decyzją z dnia (...)., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że Z. W. w tym samym dniu, w którym domagał się wznowienia tj. 15 października 2015 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na tę decyzję. Toczące się postępowanie sądowoadministracyjne stanowi natomiast negatywną przesłankę wznowienia postępowania administracyjnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Z. W. domagał się uchylenia postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ogólnie kwestionując sposób orzekania przez organy obu instancji w jego sprawach oraz niekompetencję organów i ich pracowników/ członków.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W sytuacji występującej w sprawie organ prawidłowo wydał postanowienie na podstawie art. 149 § 3 k.p.a. o odmowie wznowienia postępowania. Postanowienie takie ma charakter formalny i jest wydawane w przypadku niedopuszczalności wszczęcia postępowania wznowieniowego z powodów podmiotowych lub przedmiotowych, albo gdy uchybiono wymogom formalnym (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2008 r., II OSK 1949/06, LEX nr 437529).

Jedną z przesłanek niedopuszczalności wznowienia postępowania jest złożenie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją po wniesieniu na tę decyzję skargi do sądu administracyjnego.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie w treści art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej zwanej p.p.s.a.), regulującego skutki prawomocności orzeczeń sądu administracyjnego.

Zgodnie z tym przepisem, prawomocne orzeczenie sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy i inne organy państwowe. Pozytywny skutek prawomocności orzeczeń sądowych wyłącza zatem możliwość uruchomienia wewnątrzadministracyjnego postępowania przez organy administracji publicznej, tak na wniosek, jak i z urzędu. Nie mogłoby bowiem w tym postępowaniu zapaść inne rozstrzygniecie niż orzeczenie sądu administracyjnego rozpoznającego skargę na ostateczną decyzję (tak m.in. T. Woś, (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 349, K. Sobieralski, Glosa krytyczna do wyroku WSA w Łodzi z 21 września 2007 r., I SA/Łd 744/07, OSP 2008, nr (...), s. 927-928, wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., II FSK 612/0500, ONSAiWSA 2007, nr (...), poz. 120).

Rację ma więc Samorządowe Kolegium Odwoławcze, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego uniemożliwia wznowienie postępowania zakończonego zaskarżoną do sądu decyzją ostateczną. Jest to pogląd ugruntowany w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych. Stanowi ono przeszkodę do wszczęcia postępowania administracyjnego nakierowanego na zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności aktu lub wznowienie postępowania administracyjnego (zob. M.Jagielska, A.Wiktorowska, P.Wajda w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. prof. R. Hauser, prof. M. Wierzbowski, Wydawnictwo C.H. Beck, W. 2011, s. 306 i powołane tam orzecznictwo).

Skoro więc skarżący Z. W. złożył w tym samym dniu wniosek o wznowienie postępowania i skargę na decyzję ostateczną wydaną w tym postępowaniu, to organ prawidłowo uznał niedopuszczalność wznowienia postępowania.

Z tych względów skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.