Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634122

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 maja 2009 r.
II SA/Lu 144/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Erwin Srebrny (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2009 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego - na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata; postanawia: przyznać M.K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

M.K. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy domagając się ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku skarżący podnosi, iż cierpi na szereg chorób, co nie pozwala na podjęcie pracy. Jego jedynym dochodem są świadczenia opieki społecznej. Majątek wnioskodawcy stanowi dom drewniany o powierzchni (...) m2. Odnosząc się do swojego gospodarstwa domowego wnioskodawca podał, iż pozostaje w nim razem z (...) małoletnich dzieci. Tymczasem z lektury akt sprawy wynika, iż dzieci przebywają z byłą żoną wnioskodawcy.

Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o którym mowa w ww. przepisie, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. W ocenie referendarza sądowego przedstawione na urzędowym formularzu oświadczenie strony wskazujące na jej obecną sytuację finansową daje podstawy do przyjęcia, iż strona wykazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.