Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661624

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
II SA/Lu 141/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W. P. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...)., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...)., znak (...), nakazującą mu rozbiórkę (usunięcie) samowolnie wybudowanego (ustawionego) budynku o konstrukcji drewnianej o wymiarach 8,82 m x 5,58 m zlokalizowanego na działkach nr nr ewid. 888 i 889 w K.

W piśmie z dnia 11 lutego 2015 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co na następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie, bowiem przedmiotem zaskarżonej decyzji jest nakaz rozbiórki, a - jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2005 r., II OZ 276/05 - rozbiórka obiektu budowlanego w większości przypadków powoduje trudne do odwrócenia skutki, ponieważ zrealizowanie na nowo takiego obiektu zazwyczaj wiąże się ze stosunkowo dużymi nakładami, nawet jeśli nie finansowymi, to nakładami siły czy organizacyjnymi.

Niezależnie zatem od wartości zniszczonych w wyniku rozbiórki elementów - przywrócenie stanu poprzedniego obiektu, w razie uchylenia zaskarżonej decyzji, poprzez ponowną jego realizację - będzie wymagało niewątpliwie poniesienia przez skarżącego dużego nakładu pracy.

Z tych względów należało uwzględnić wniosek, orzekając, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.