Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634120

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 141/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "ustawa") od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w myśl art. 220 § 1 ustawy.

Mimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia wezwania, wpis nie został uiszczony, co powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.