II SA/Lu 1283/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203042

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. II SA/Lu 1283/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie zamiany nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. Z. pismem z dnia 3 listopada 2016 r. wezwał Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

W dniu 21 listopada 2016 r. skarżący wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, skargę na powyższą uchwałę.

Zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2017 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 300 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu został doręczony stronie w dniu 23 stycznia 2017 r. (k. 22 akt sąd.). W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił żądanej sumy pieniężnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący - pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu - w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 30 stycznia 2017 r., nie uiścił wpisu od skargi, co obligowało Sąd do odrzucenia jego skargi na podstawie powołanego art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.