Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2956964

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 marca 2020 r.
II SA/Lu 126/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. B. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., znak: (...), w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., znak: (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania E. B. (dalej: skarżąca), uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie świadczeń rodzinnych.

Decyzja została doręczona skarżącej w dniu (...) r. (k. 8 akt adm. II inst.).

W dniu (...) r. (data nadania) skarżąca wniosła sprzeciw do Sądu od tej decyzji (k. 12 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Sprzeciw podlega odrzuceniu.

W myśl art. 64c § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 20197 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji.

Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a.).

Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona prawidłowo skarżącej w dniu (...) r. (k. 8 akt adm. II inst.).

Sprzeciw skarżącej od tej decyzji został złożony w dniu (...) r. (data nadania; k. 12 akt sąd.), a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia, który upłynął w dniu (...) r.

Sprzeciw ten podlega więc odrzuceniu, jako spóźniony, na podstawie powołanego przepisu art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a.

Ubocznie jedynie należy zauważyć, że w zaskarżonej decyzji Kolegium błędnie pouczyło skarżącą, iż termin do wniesienia środka zaskarżenia w niniejszej sprawie ("skargi") wynosi 30 dni od daty doręczenia tej decyzji. Skarżąca wniosła jednak sprzeciw w niniejszej sprawie także z uchybieniem tego, 30-dniowego terminu, który upłynął (...) r.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.