Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195403

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Lu 1243/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. reprezentowanego przez kuratora J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego postanawia umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Na mocy unormowania art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. skarżący jest w niniejszej sprawie zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, skarży bowiem decyzję dotyczącą należności z funduszu alimentacyjnego, czyli decyzję z zakresu szeroko rozumianej pomocy i opieki społecznej. Skoro skarżący nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych niniejszego postępowania zbędnym jest rozstrzyganie o tym, czy ich poniesienie spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla skarżącego (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Dlatego działając na podstawie art. 249a p.p.s.a. umorzono postępowanie o przyznanie skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.