Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1779539

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
II SA/Lu 1241/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie: NSA Witold Falczyński, SO del. Arkadiusz Mrowiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku uchyla zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) października 2013 r. znak (...), Burmistrz B. odmówił przyznania skarżącej prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku na dziecko R. W.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu do osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 539 zł. Rodzina skarżącej składa się z 4 osób, w tym trojga dzieci. Dochodem rodziny w roku 2012, zgodnie z oświadczeniem o dochodach T. W., po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego jest kwota 13 735 zł 26 gr. Do dochodów tych doliczyć należy uzyskane w tym roku przez T. W. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 3 000 zł i stypendium szkolne w kwocie 764 zł 40 gr, świadczenie pobrane z funduszu alimentacyjnego przez M. W. w kwocie 3600 zł oraz stypendium socjalne w wysokości 3 070 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pobrane przez J.W. w kwocie 3 000. zł oraz stypendium socjalne w kwocie 3 070 zł. Łącznie jest to kwota 30.239,66 zł. W przeliczeniu na osobę dochód wynosi 629,99 zł miesięcznie i przekracza kwotę progową uprawniającą do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków o 90 zł 99 gr.

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) listopada 2013 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało w mocy ww. decyzję.

Uzasadniając decyzję, organ podał, iż do swojego odwołania T.W.dołączyła korektę oświadczenia o podatku należnym za 2012 rok oraz oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za rok 2012. Strona podniosła również, iż organ nie odliczył kosztów uzyskania dochodu córek w postaci dojazdu do uczelnie oraz wskazała, że do dochodu wliczono stypendium syna, które pobierał w pierwszej klasie, a obecnie jest uczniem trzeciej klasy. Strona wniosła o zastosowanie art. 5 ustęp 3 ustawy oświadczenia rodzinnych.

Organ II instancji ustalił, że:

- dochód T. W. wynosił 14 889 zł - 1157 zł (podatek) - 1340 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 12392 zł + 3000 zł (alimenty) = 15392 zł.

- dochód M. W. wynosił 3070 (stypendium socjalne), + 3600 zł (alimenty), = 6670 zł,

- dochód J. W. wynosił 4939 zł (stypendium socjalne oraz rektora) + 3000 zł (alimenty) = 7939 zł.

- dochód R. W. wynosił 764,40 zł (stypendium socjalne).

Łączny dochód rodziny za 2012 r. wynosił 30765,40 zł, dochód miesięczny wynosi 2563,78 zł, co na jedną osobę daje dochód 640,95 zł miesięcznie i przekracza kryterium dochodowe 623 zł o 101,95 zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie T. W. zarzuciła, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie błędnie zaliczyło do dochodu rodziny stypendium rektora, uzyskane przez jej córkę J. W. za wyniki w nauce. Po odjęciu tej kwoty dochód rodziny wynosi 28886,40 zł, to jest 602,01 zł na członka rodziny, wobec czego limit dochodu przekroczony jest o 63,01 zł, co daje przesłanki do zastosowania art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ponieważ dochód ten jest mniejszy od kwoty najniższego zasiłku rodzinnego t.j. kwoty 77 zł.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zaskarżona decyzja prawo narusza, wobec czego skarga jest uzasadniona.

Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 2255). Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się (art. 4 ust. 2 tej ustawy), o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.

Składając odwołanie od decyzji organu I instancji, skarżąca nie kwestionowała, iż powyższa kwota została przekroczona. Domagała się natomiast uwzględnienia złożonej korekty oświadczeń o podatku należnym za 2012 rok oraz o wysokości składki zdrowotnej za rok 2012 i zastosowania regulacji prawnej określonej w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którą w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. dokonało własnej oceny dokumentów, ustalając dochody rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do świadczeń i ocena ta, znajdująca odzwierciedlenie w treści zaskarżonej decyzji, narusza przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nieprawidłowo określony został bowiem dochód rodziny, wobec uznania, iż stypendium rektorskie uzyskane przez J. W. podlega zaliczeniu do tego dochodu. W uzasadnieniu decyzji podano, iż odmiennie, niż uczynił to organ pierwszej instancji, Kolegium uznało, iż jako dochód w rozumieniu niniejszej ustawy, należy potraktować zarówno stypendium socjalne J.W. w kwocie 3070 zł jak i stypendium rektora w kwocie 2250 zł. Jest stanowisko błędne.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c, ilekroć w przedmiotowej ustawie jest mowa o dochodzie, oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób m.in. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom. Stosownie natomiast do art. 173. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1)

stypendium socjalnego;

2)

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3)

stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4)

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z art. 179. ust1 i 2. prawa o szkolnictwie wyższym wynika, iż stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ww. ustawy stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wobec tak określonych kryteriów ubiegania się o ww. świadczenia, stypendium przyznawane przez rektora w trybie art. 181 ustawy nie może być zakwalifikowane do stypendiów o charakterze socjalnym, o jakich mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym zawarte w odpowiedzi na skargę stwierdzenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., iż stypendium rektora podlega zaliczeniu do dochodu, skoro jego charakter nie został przez stronę ani wystawcę zaświadczenia określony, jest błędne. Powyższe uchybienie, będące konsekwencją naruszenia prawa materialnego, art. 3 ust. 1a) ustawy o świadczeniach rodzinnych, podważają prawidłowość rozważań dotyczących zastosowania normy art. 5 ust. 3 ustawy prawidłowość ustaleń w zakresie dochodów rodziny skarżącej.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.