Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1629304

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 1240/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr SKO.(...) w przedmiocie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemca - w zakresie wniosku adwokata A. B. o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia przyznać adwokatowi A. B. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przyznał skarżącej S. S. A. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, o wyznaczenie którego należy zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej oraz umorzył postępowanie o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Pismem z dnia 7 marca 2014 r. Sekretarz ORA w Lublinie poinformował Sąd o ustanowieniu dla skarżącej pełnomocnika w osobie adwokata A. B.

Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 października 2014 r. profesjonalny pełnomocnik skarżącej popierając skargę, wniósł o zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, że wynagrodzenie to nie zostało opłacone w całości ani w części.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r. Sąd oddalił skargę złożoną w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Ustanowiony w ramach prawa pomocy adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.) wynagrodzenie pełnomocnika skarżącej za czynności podjęte w niniejszej sprawie, po podwyższeniu - na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia - o stawkę podatku od towarów i usług, wynosi 295,20 zł.

Z powyższych względów i na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.