Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001876

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 lutego 2018 r.
II SA/Lu 1227/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Czaja, Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi F. B. na postanowienie Wojewody z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.