Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Lu 1127/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia odmówić dopuszczenia B. W. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika skarżącego B. W.

Uzasadnienie faktyczne

B. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2016 r. (k. 14 akt sadowych) skarżący udzielił swojej synowej B. W. pełnomocnictwa do reprezentowania go przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Stosownie zaś do art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

W świetle powołanego przepisu B. W. - będąc synową skarżącego, a jednocześnie nie posiadając uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, ani też nie występując w niniejszej sprawie jako inny skarżący lub uczestnik postępowania - nie należy do kręgu osób uprawnionych do występowania w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze pełnomocnika B. W.

Z tego względu należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.